Prawo pracy

Kamery i filmowanie w miejscu pracy w UK

Edward z Gateshead pyta: Czy pracodawca może monitorować swoich pracowników? Jakie przepisy obowiązują pracodawcę w tym zakresie? Czy pracownik może w jakiś sposób bronić się przed monitoringiem ze strony pracodawcy?

Pracodawca, który zdecyduje się zainstalować kamery na terenie swojego zakładu pracy, aby monitorować swoich pracowników, podlega regulacjom prawnym zawartym w m.in.: Akcie Praw Człowieka 1998 (The Human Rights Act 1998), Rozporządzeniu uprawnień śledczych 2000 (Regulation of Investigatory Powers Act 2000) oraz w Rozporządzeniu telekomunikacji (legalnej praktyki handlowej) (przechwytywania komunikacji) 2000 [Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000]. Bardzo ważną instytucją jest również Biuro Komisarza do spraw Informacji (Information Commissioner Office), która to określa zasady monitorowania i przechowywania nagrań z monitoringu (bliższe informacje znajdzie Pan na stronie internetowej: http://www.ico.gov.uk/ ).

Oczywiście pierwszą zasadą jest, aby pracodawca poinformował swoich pracowników o tym, że zakład jest monitorowany. Wymóg ten jest jednak zaspokojony, gdy pracodawca umieści w swoim regulaminie firmowym (tzw. ‘handbook’ czy ‘corporate policy’) dostępnym w biurze kadr informację o monitorowaniu swoich pracowników na terenie zakładu. Dodatkowo pracodawca może umieścić na danym stanowisku pracy pisemną adnotację (ulotkę), że jest ono pod kontrolą kamery. Zatem pracodawca nie ma obowiązku informowania każdego pracownika z osobna o istniejącym monitoringu w firmie. Jeśli chce Pan sprawdzić, czy w Pana zakładzie pracy jest to legalne, proszę sprawdzić regulamin zakładu pracy.

Oczywiście, jeśli nawet pracodawca monitoruje swoich pracowników w zgodzie z przepisami, nie może on jednak używać kamer w miejscach, w których pracownicy oczekują należnej im prywatności. Dotyczy to przede wszystkim przebieralni, toalet czy samochodów firmowych. Jeśli jednak pracodawca będzie upierał się, że jego pracownicy powinni być monitorowani w tych miejscach, może on robić to jedynie w asyście policji.

Ustawa o ochronie danych 1998 (Data Protection Act 1998) daje pracownikowi możliwość ubiegania się o zaprzestanie monitorowania go w miejscu pracy. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy pracownik udowodni, że monitorowanie go w miejscu pracy powoduje jakiś uraz, szkodę czy niepotrzebny stres. Pracownik może na tej podstawie żądać nawet odszkodowania od pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne, czyli to pracownik musi udowodnić swoją szkodę, powstałą w wyniku monitorowania go w pracy. Zanim wniesie Pan skargę przeciwko swojemu pracodawcy, powinien Pan zastanowić się, jakimi dowodami Pan dysponuje.

Pracodawca ma oczywiście możliwość obrony, udowadniając, że biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności działał z należytą starannością, wprowadzając monitoring w swoim zakładzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pan Sebastian z Newcastle pyta: Czy pracownik może robić zdjęcia lub nagrania na terenie swojego zakładu pracy?

Pracownik, który zamierza zrobić zdjęcia, czy nagranie w swoim miejscu pracy, powinien sprawdzić (w regulaminie zakładu pracy), jakie przepisy obowiązują w jego zakładzie odnośnie tej kwestii. Jeśli jest to wyraźnie zakazane przez pracodawcę, pracownik nie powinien łamać tego zakazu. Proszę pamiętać, że zwykle przepis ten ma na celu ochronę interesów pracodawcy. Pracodawca broni się w ten sposób przed konkurencją i wydostaniem się ważnych informacji, dotyczących np. procesu produkcji, poza granice firmy. Pracownik, który nie dostosuje się do regulaminu firmy, może być narażony na postępowanie dyscyplinarne.

Agnieszka Żerek

absolwent prawa w Anglii i Polsce